Ja, ik wil lid worden!
11|12|2017
Groeispurt Zuid-Limburgse economie vooral door automotive en chemie in Sittard-Geleen

De Zuid-Limburgse economie is in 2016 anderhalf keer zo snel gegroeid als het Nederlands gemiddelde. Vooral VDL NedCar en Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen dragen bij aan de groeispurt.

Dit blijkt uit de Economische Monitor Zuid-Limburg van Limburg Economic Development, mede gebaseerd op recente CBS-cijfers.

Anderhalf keer zo snel als landelijk
Net als in 2015 groeide de economie van Zuid-Limburg in 2016 aanzienlijk sneller dan het landelijk gemiddelde. Het Bruto Regionaal Product per inwoner van Zuid-Limburg is in 2016 anderhalf keer zo snel gegroeid als het gemiddelde landelijke groeicijfer. Het Bruto Regionaal Product per inwoner van Zuid-Limburg evenaart dat van de nationaal koploper: de regio Eindhoven.

Groeispurt Zuid-Limburg vooral dankzij Sittard-Geleen
De economische groei van Zuid-Limburg uitgesplitst naar regio laat grote verschillen zien. Terwijl Maastricht-Heuvelland en Parkstad gestaag groeien maakte de Westelijke Mijnstreek in de periode 2014-2015 een groeispurt door van ongeveer een miljard. Deze ‘boost’ is terug te voeren op de ontwikkelingen binnen de sectoren chemie en automotive. Ook in de omzetcijfers van de Zuid-Limburgse bedrijven is de groei zichtbaar. Van 2009 tot 2015 is de omzet met eenderde gegroeid tot 48 miljard Euro. Opvallend is dat Parkstad en de Westelijke Mijnstreek sterk groeiden en dat Maastricht-Heuvelland in deze periode stabiel is gebleven.

Zorgen over de arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt is de belangrijkste bedreiging voor verdere groei. De werkgelegenheid is de afgelopen jaren gestegen, ondanks de daling van de beroepsbevolking (vergrijzing). De werkloosheid daalt vanaf 2016 sneller dan het landelijk gemiddelde en duikt vanaf 2016 zelfs onder het nationaal gemiddelde. In Zuid-Limburg nemen echter veel mensen niet deel aan het arbeidsproces. Deze zogeheten arbeidsparticipatie is hardnekkig laag. Wel zien we hier een lichte stijging vanaf 2014, maar het verschil met de rest van Nederland en met heel Limburg wordt niet veel kleiner. Opvallend is dat in de Westelijke Mijnstreek meer mensen deelnemen aan het arbeidsproces dan in Maastricht-Heuvelland en Parkstad.

De krimp vlakt af
Uit de CBS-cijfers valt ook af te lezen dat de demografische krimp in Zuid-Limburg afvlakt. Ten opzichte van 2003 nam het aantal inwoners van Zuid-Limburg af met 5 procent (29.000 inwoners). In de periode tot 2010 was de daling het sterkst (een afname met 22.000 inwoners). Vanaf 2010 vlakt de krimp in toenemende mate af; zo verminderde de Zuid-Limburgse bevolking in 2016 met 823 inwoners. In de recente prognose van PBL/CBS wordt uitgegaan van een stabiel bevolkingscijfer van rond de 600.000 inwoners tot 2030. Als we naar de potentiële beroepsbevolking kijken dan zien we een daling van ca. 6000 personen in de periode 2009-2016. De stijging in de regio Maastricht-Hevelland houdt ongeveer gelijke tred met de daling in westelijke mijnstreek; terwijl hier de daling het sterkst is in de subregio Parkstad. In het algemeen lijkt de daling enigszins af te vlakken in lijn met de prognose van PBL over het totaal bevolkingscijfer. 

Sterkere economische structuur
Jos Schneiders, voorzitter Limburg Economic Development: "De bovengemiddelde economische groeispurt die Zuid-Limburg sinds 2014 doormaakt valt te verklaren uit het feit dat onze regio een sterkere economische structuur heeft gekregen. Natuurlijk hebben we de wind in de rug door het sterke economische herstel. Maar de groei gaat ruim boven de algehele groeicijfers uit en de werkloosheidscijfers dalen sterker dan het landelijk gemiddelde. De investeringen in de kenniseconomie, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van economische samenwerking tonen de eerste effecten, naast de boost door de overname van Nedcar door VDL en de groei van steeds meer bedrijven. Maar we zijn er nog niet. De krapte op de arbeidsmarkt is de belangrijkste bedreiging voor verdere groei. Het oplossen van de structureel lage arbeidsparticipatie, de aantrekkelijkheid van onze regio om de eigen jeugd vast te houden en de wendbaarheid van het onderwijs om in te spelen op de vragen van het bedrijfsleven zijn daarbij van groot belang. Het slechten van Euregionale barrières voor leren, werken en ondernemen bieden grote kansen op het verder versterken van de economische veerkracht van Zuid-Limburg. Nog genoeg werk aan de winkel om de weg omhoog door te zetten."  

Jaarlijkse monitor
De economische monitor Zuid-Limburg is een initiatief van Limburg Economic Development en is gepland om jaarlijks te herhalen. De bevindingen in de monitor zijn mede gebaseerd op een onderzoek dat CBS in opdracht van LED heeft uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen zijn in bijlagen bij dit bericht opgenomen.

terug