Ja, ik wil lid worden!
15|08|2011
De tien tips van citymarketing

Wij hebben als vereniging BrandPartners Sittard-Geleen al heel wat goede stappen gemaakt. Om onze 'toekomstvisie 2020' te bereiken hebben we echter ook nog een lange weg te gaan. Deze 10 tips benadrukken nogmaals de belangrijkste aspecten van citymarketing!

Tip 1: citymarketing is geen doel op zich!

Citymarketing is geen doel, maar een middel. Een middel om de stedelijke en regionale toekomstvisie te realiseren, het startpunt van een (city)marketingstrategie. De eerste stap is vaststellen van de gemeentelijke toekomstvisie op hoofdlijnen. Die vertalen we in doelstellingen, de basis van de (city)marketingstrategie.

Tip 2: ken uw klant!

Marktonderzoek is de manier om kansen en bedreigingen op te sporen. Bij de ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe dienst, en bij de positionering van de gemeente is het van essentieel belang om te weten waar behoefte aan is en welke aspecten bepalend zijn voor een succesvolle realisatie van je ambitie. We verzamelen kenmerken en houding van de potentiële klanten. Wie zijn zij, wat doen ze graag, wat zoeken ze in uw gemeente.

Tip 3: durf te kiezen!

Marketing is ook keuzes durven maken. Iedereen is in principe welkom. Dat betekent dat de doelgroepsegmentatie onvoldoende scherp is om succesvol te zijn. Uw gemeente kan geen allemansvriend zijn. Maak onderscheid: waarin zijn we nu echt anders? Ook grote steden maken deze scherpe keuzes op basis van hun eigen DNA. Waak voor het compromis dat vaak niet tot de uitkomst leidt.

Tip 4: bepaal vooraf prestatiecriteria!

Ook citymarketingplannen moeten meetbaar zijn. Dat betekent SMART resultaatscriteria opstellen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), en heldere onderliggende doelstellingen. Bij voorkeur een combinatie van objectief (groei van het aantal inwoners), subjectief (waardering door bedrijfsleven) en relatief (in de top 10 van meest bezochte gemeenten). Zo maakt u de aanpak meetbaar. Als je niet weet waar je naar toe wilt, verdwaal je in ieder geval…

Tip 5: de D van draagvlak!

Bij citymarketing processen ontstaat soms de neiging om snel te willen scoren en het besluitvormingstraject af te raffelen. De beleidsmakers en citymarketeers lopen voor de troepen uit en leggen te veel focus op de D van ‘daadkracht’ of de D van ‘doen’. Zonder tekort te willen doen aan deze beide elementen moet je bij dergelijke processen echter altijd een 3D bril opzetten, met als belangrijkste D die van ‘draagvlak’. Zonder voldoende draagvlak wordt de uitvoering snel een D van ‘drama’.

Tip 6: citymarketing is geen project!

Citymarketing moet een continu karakter hebben. Uitvoering betekent niet een projectaanpak voor een jaar of enkele jaren, maar een structurele investering in de gemeentelijke ‘state of mind’. Consequentie: vertaal je visie in een meerjarenprogramma en investeer continue in brandmanagement. Dit neemt niet weg dat het meerjarenprogramma tussentijds kan worden geëvalueerd en bijgesteld. Als de omgeving verandert of als acties niet de verwachte effecten opleveren, moet je daar op reageren. Maar wel op basis van een visie die langer meegaat dan een Collegeperiode.

Tip 7:  doe aan productontwikkeling!

Wat moet de gemeente bieden om aantrekkelijk te zijn voor de geselecteerde doelgroepen? Als het product onvoldoende aansluit bij de wensen van de klanten is het lastig om dat product te slijten. Citymarketing kan dan ook niet los worden gezien van citymanagement. Dat heet: behoud en waar mogelijk versterking van bestaande ruimtelijke kwaliteiten van een stedelijke ruimte. Productontwikkeling komt neer op het steeds maken en realiseren van de juiste keuzes die passen binnen het gekozen citymarketing kader. Als je met elkaar iets wilt, moet je daar ruimte voor scheppen door voldoende financiële middelen en door gewenste ontwikkelingen te faciliteren. Zo moet een gemeente die zich als ICT stad profileert wel als ‘early adaptor’ een glasvezelnet aanleggen.

Tip 8: wees creatief bij de organisatie van citymarketing!

Plannen maken is mooi, maar de uitvoering en de bijbehorende organisatiestructuur kost per definitie tijd, geld en energie. Veel gemeenten kiezen voor financiering middels allerlei verplichte heffingen bij inwoners, bezoekers en bedrijfsleven. Hier is veel voor te zeggen, maar er zijn ook andere mogelijkheden om middelen te verwerven.

Naast subsidiëring, fondsenwerving en sponsoring kunt u denken aan de inzet van ‘goedkope’ arbeidskrachten door je citymarketingorganisatie te koppelen aan onderwijsbeleid (stagiaires), re-integratie trajecten (werkloze ‘city greeters’) en de inzet van vrijwilligers.

Tel bijdragen in natura ook mee. Die zijn vaak veel meer waard dan de financiële bijdragen die sponsors jaarlijks in de stad investeren. En wees eerlijk. No commitment = no money.

Tip 9: betrek de hele stad erbij!

Deze tip lijkt op tip 8 (‘de D van draagvlak’), maar bedoelt iets anders. Op verschillende niveaus zien we te vaak dat slechts een deel van de belanghebbenden bij het citymarketing traject wordt betrokken. Bijvoorbeeld: binnen het gemeentelijk apparaat is citymarketing vaak het ‘speeltje’ van de afdeling communicatie, de medewerker economische zaken of de projectmanager citymarketing. Directie en politiek zijn wel betrokken bij de citymarketing plannen, maar de rest van het ambtelijk apparaat niet of nauwelijks. Zo draagt ook de parkeerwachter bij aan de positionering. Van de gastvrijheid die je van hem mag verwachten tot meer specifiek gedrag dat past bij het DNA van de gemeente.

Tip 10: niet lezen maar voelen!

Schrijf bij de start niet een notitie over het belang van citymarketing, maar laat betrokkenen het ervaren. ‘Live and learn’. Vertel niet zelf, maar laat een (ervarings)deskundige de boodschap overbrengen. Zorg voor beleving bij jezelf en je stakeholders. Bij voorkeur met een hoge funfactor. Want wie heeft gezegd dat werk vervelend moet zijn? En als je aan de slag bent gegaan, blijf dan geïnspireerd door anderen. Vakliteratuur lezen mag, maar ervaren en ervaringen uitwisselen is beter. Het Netwerk Citymarketing Nederland is ten slotte niet voor niets opgericht!

Bron: www.resultants.nl Resultants bv | Vest 264, 2801 TZGouda

terug